Denný stacionár v Pustom Čemernom

Denný stacionár v Pustom Čemernom

Obecné zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí rozhodovalo aj o zriadení Denného stacionára v priestoroch Obecného úradu.

Len v krátkosti k chronológii udalosti. Prvý krát sme sa (poslanci) o zámere zriadiť Denný stacionár v obci dozvedeli v marci na zasadnutí Obecného zastupiteľstva (11.3.2016),  kde nám bol predložený veľmi stručný popis zariadenia a poskytovaných služieb (ten predložil starosta obce). Bez akýchkoľvek podkladov a bližších podrobnosti, mall byť vyslovený predbežný súhlas so zriadením denného stacionára v priestoroch obecného úradu. Na zastupiteľstve som vyslovil námietku, že rokujeme o veciach o ktorých sme neboli dopredu informovaní a máme málo informácii na to, aby sa hneď rozhodlo. Napriek tomu OZ dalo predbežný súhlas. Ja som sa hlasovania zdržal (viac aj v mojom článku tu).

Záujem zriadiť denný stacionár v našej obci prejavila nezisková organizácia KROMKA. Táto nezisková organizácia pôsobí od roku 2015. Nezisková organizácia pôsobí vo viacerých obciach regiónu, podľa internetovej stránky, svoje aktivity vykonáva v celom Košickom a Prešovskom kraji.

Dňa 10.6.2016 nám na ďalšom Obecnom zastupiteľstve bola na schválenie predložená hotová nájomná zmluva na prenájom časti obecného úradu. Schvaľovanie tejto zmluvy pritom nebolo v programe OZ, neboli o ňom informovaní poslanci, ani občania obce. Bol som proti zaradeniu tohto bodu. Predkladaná nájomná zmluva je na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017.

O čo vlastne ide?

Denný stacionár má slúžiť starším spoluobčanom -  dôchodcom na spoločné stretávanie sa a trávenie voľného času. V rámci pobytu v zariadení im bude poskytnutý obed a podľa internetovej stránky nájomcu aj ďalšie sociálne služby.  Za tieto služby zaplatia 1€. Obec nebude mať s denným satcionárom žiadne náklady, tie na seba berie nájomca, ktorý finančne prostriedky získa z eurofondov.  Obec na nájomnom za priestory získa ročne 1200 €.

Na prvé počutie to znie lákavo. Ja však vidím viacero rizík a nedostatkov. V prvom rade v samotnom nájme časti budovy obecného úradu. Nejde totiž len o prenájom priestorov ale aj o zmenu spôsob využívania týchto priestorov (Kolaudačné rozhodnutie o zmene účelu užívania časti stavby na denný stacionár). Netreba pri tom pripomínať, že obec dnes disponuje jedinou využiteľnou spoločenskou miestnosťou! Tá slúži na rôzne podujatia  (kultúrne akcie, posedenie, svadby, kary). Aj keď sa nájomca v nájomnej zmluve zaviazal v prípade potreby uvoľniť tento priestor obci na potrebný čas, príde mi to ako komplikácia a nepríjemnosti napríklad pri príprave svadby, karu a podobne (úprava miestnosti).

Nastáva pri tom ďalšia otázka. Ako bude Denný stacionár vybavený? Ja osobne si Denný stacionár predstavujem ako klubovňu s pohodlným sedením, kde môžete vyvíjať rôzne aktivity, v podstate ako v domácom prostredí. Podľa informácii, ktoré boli poskytnuté na zastupiteľstve(tieto informácie poskytol starosta obce), bude Denný stacionára využívať naše vybavenie, pričom sa do miestnosti doplní jedna pohovka so zástenou (časť na odpočinok) a do kuchyne sa pridá ďalší dres, aby boli splnené zákonné predpisy pre denný stacionár! Tieto „vylepšenia“ napríklad kuchyne, boli predkladané ako dôvody na schválenie tejto nájomnej zmluvy.

Pred samotným zriadením stacionára je dôležitý záujem samotných dôchodcov. Každý dôchodca musí  mať uzatvorenú zmluvu s prevádzkovateľom Denného stacionára. Prvotný zámer bol zvolať občanov na spoločne zhromaždenie, kde by im bol Denný stacionár predstavený. Podľa posledných informácii by mali občanov samostatne navštevovať zamestnanci nájomcu a s dôchodcami riešiť spomínané zmluvy. Takéto riešenie považujem za neprípustné, keďže návštevy cudzích ľudí môžu na dôchodcov vplývať negatívne.

Klienti (dôchodcovia) pritom nemusia denný stacionár navštevovať (stačí podpísať zmluvu) čo bolo na OZ  viac krát prízvukované. Považujem to za nekorektné a vyvoláva to u mňa dojem neférového jednania a nakladania s finančnými prostriedkami.

Od eurofondov viac!

Osobne som zaujal zamietavé stanovisko a danú nájomnú zmluvu som odmietol a hlasoval  proti. Natíska sa mi pritom otázka efektívneho využívania eurofondov. Jedna pohovka a jeden nový dres! To nám má stačiť na to, aby sme súhlasili so zriadením denného stacionáru. Chcime viac, chcime za peniaze naozaj služby, ktoré zodpovedajú nárokom dnešnej doby. Práve dnes sa toľko hovorí o neefektívnom nakladaní s eurofondami. Keď je dôležitejšie to, aby sa peniaze minuli a nie to ako a načo sa minuli. Sú to naše peniaze, preto chcime od eurofondov viac. 

Nemám nič proti zriadeniu denného stacionáru ale nie v priestoroch obecného úradu a nie za každú cenu (aj keď väčší význam vidím v mestách ako v obciach). Obec  pritom v minulosti vlastnila budovu bývalej materskej škôlky, ktorej sa bez uváženia a diskusie s občanmi vzdala. Tá dnes mohla slúžiť, či už dôchodcom, obecným organizáciám alebo aj mladým z našej obce, ktorým je dlhodobo odopieraný prístup k spomínanej spoločenskej miestnosti v priestoroch obecného úradu (napríklad na hranie stolného tenisu).

Momentálne je podstatný záujem/nezáujem samotných dôchodcov. Ak bude záujem dostatočný denný stacionár by mal vzniknúť začiatkom roka 2017.

V prípade doplňujúcich otázok pripomienok ma neváhajte kontaktovať osobne alebo emailom juraj@jevin.sk.

 


DOPLNENIE 2.12.2016 

Televízia JoJ vo svojej spravodajskej relaćii NOVINY z dňa 30.11.2016 informovala, že nezisková organizácia KROMKA neplati svojich zamestnancov, ktorí sú zamestnaní v denných stacionároch. 

Viac na tomto odkaze od 7,35 minutý.